Đèn exit 1 mặt chỉ hướng và không hướng -Paragon- PEXI11CW