ĐÈN SỰ CỐ DÙNG BÓNG COPMACT 2X18W MAXSPID SW/CNM/L103