APTOMAT CHỐNG DÒNG RÒ(CHỐNG GIẬT) 4P+100A 300MA - A9R14491- SCHNEIDER