Đèn tầng tín hiệu sáng tĩnh/chớp nháy bóng LED SRLP